Asbestsanering i Stockholm: en guide till säker hantering av asbest

12 mars 2024 Lotta Alberius

editorial

Asbestsanering är en kritisk process som utförs för att säkerställa att asbesthaltigt material avlägsnas och hanteras korrekt, vilket skyddar människors hälsa och miljön. I Stockholm, där många äldre byggnader innehåller asbest i olika former, är det av största vikt att saneringen utförs av specialister med rätt kompetens och utrustning. Asbest är nämligen ett farligt ämne som historiskt använts flitigt i byggnadsmaterial, fram till dess förbjudande på 1980-talet på grund av dess hälsofarliga egenskaper. I den här artikeln går vi igenom vad asbestsanering innebär, dess viktighet, hur processen går till och presenterar en pålitlig aktör inom området.

Asbestens faror och lagstiftning

Asbest är en samling av mineraler som bildar långa, tunna fibrösa kristaller. Materialet har varit populärt inom byggindustrin på grund av sina isolerande egenskaper och resistens mot värme, eld och kemikalier. Men när asbestmaterial skadas eller åldras, frigörs fibrerna i luften, vilket kan leda till allvarliga lungsjukdomar såsom asbestos, lungcancer och mesoteliom när de andas in. Det är därför extremt viktigt att hantera och avlägsna asbest på ett säkert och kontrollerat sätt.

I Sverige är asbestsanering strikt reglerat för att minimera hälsoriskerna för människor och miljö. Asbestsanering får endast utföras av certifierade asbestsaneringsföretag enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa föreskrifter kräver att företag som hanterar asbest har nödvändiga kunskaper, för att på ett säkert sätt kunna bedriva verksamheten utan att utsätta sina anställda eller allmänheten för hälsorisker.

Processen för asbestsanering

Sanering av asbest är en komplex process som kräver stor försiktighet och rätt utrustning. Beslutet om sanering startar ofta med en asbestinventering. Denna undersökning fastställer förekomsten av asbest och dess skick. Om asbest finns bekräftat och det bedöms nödvändigt att avlägsna materialet, måste en saneringsplan upprättas.

Inventering och riskbedömning

Det första steget är en noggrann inventering utförd av behöriga experter. Denna process inkluderar provtagning och laboratorieanalys för att identifiera asbesttyper och dess konsentrationer. Därefter följer en riskbedömning som ligger till grund för den kommande saneringsprocessen.

Förberedelse och avlägsnande

Efter inventeringen påbörjas själva saneringsarbetet. Lokalen där asbestsaneringen ska ske måste förberedas på ett särskilt sätt för att förhindra spridning av asbestfibrer. Detta kan inkludera att tätning av ventilationssystem och etablering av speciella sanitetslösningar för de som arbetar med saneringen. Avlägsnandet av asbest sker sedan noggrant och under strikta säkerhetsåtgärder.

asbestsanering i Stockholm

Avfallshantering och kontrollmätningar

När materialet är avlägsnat måste det hanteras som farligt avfall och transporteras till för det ändamålet avsedda platser för förstöring eller deponering. Efter saneringen utförs kontrollmätningar av luften för att säkerställa att inga asbestfibrer finns kvar i lokalen eller i närområdet.

Varför välja professionell hjälp?

Asbestsanering är inget för amatörer. Det kräver specialistkunskap och utrustning för att säkerställa att arbete sker enligt gällande lagstiftning och på ett sätt som skyddar människors hälsa. Professionella saneringsföretag har de behörigheter och den utbildade personal som krävs för att hantera denna typ av arbete.

Professionella asbestsanerare har också tillgång till rätt utrustning och skyddsdräkter samt vet hur man noggrant försluter och förebygger kontaminering i saneringsområdet. De följer stränga arbetsprocesser och har god kunskap om hur avfallet ska hanteras och transporteras lagligt och säkert till godkända deponier.

Rekommenderad partner för asbestsanering

I Stockholmsregionen är det viktigt att välja rätt samarbetspartner för asbestsaneringar. Best Sanering och Bygg i Mälardalen AB har själva erfarenheten och kunskapen som krävs för att säkerställa professionell och säker asbestsanering i Stockholm. De är experter på att hantera de utmaningar som finns i storstadsområden och erbjuder omfattande tjänster från inventering till färdigställande av saneringen.

Kontakta Best Sanering och Bygg i Mälardalen AB för en konsultation och för att säkerställa att din asbestsanering i Stockholm utförs med högsta möjliga standard för att skydda din och andras hälsa.

Fler nyheter