Vad du behöver veta om OVK-besiktning

08 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att bo i en fastighet med bra ventilation är avgörande för en god inomhusmiljö. I Sverige är det lag på att regelbundet genomföra en obligatorisk ventilationskontroll, även känd som OVK-besiktning. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en OVK är, varför den är så viktig, hur den går till och vad man som fastighetsägare behöver tänka på.

En OVK är en lagstadgad kontroll för bättre inomhusmiljö

OVK, Obligatorisk VentilationsKontroll, är en återkommande inspektion som syftar till att säkerställa att en byggnads ventilationssystem fungerar korrekt och är energieffektivt. Denna lagstadgade åtgärd infördes i Sverige 1991 med en förändring i byggnadsförordningen (BFS 1991:10). Syftet är att värna om människors hälsa och komfort genom att förbättra inomhusluften. Inomhusluft som är dålig kan leda till en mängd hälsoproblem såsom huvudvärk, astma, och allergier. Det är fastighetsägarens ansvar att anlita en certifierad kontrollant som ska genomföra OVK-besiktningen. Resultatet från kontrollen registreras och om anläggningen inte klarar besiktningen måste åtgärder vidtas för att korrigera bristerna. Tidsintervallerna för hur ofta en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens ändamål, men det är generellt mellan tre år för vissa industri- och laboratoriebyggnader och upp till sex år för flerbostadshus.

ovk besiktning

Hur går en OVK egentligen till?

En OVK besiktning inleds vanligtvis med en förberedande fas där fastighetsägaren samlar relevant information om byggnadens ventilationssystem. Därefter tar den certifierade kontrollanten hand om de praktiska momenten i besiktningen. Besiktningen omfattar inspektion av samtliga delar i ventilationssystemet såsom fläktar, kanaler, injusteringsprotokoll och filter. Kontrollanten bedömer luftflödena i de olika rummen och ser till att dessa överensstämmer med gällande normer och föreskrifter. Under besiktningen kontrolleras också ventilationssystemets underhåll och skötsel. Det är viktigt att ventilationssystemet har underhållits regelbundet för att kunna upprätthålla en god luftkvalitet och energieffektivitet. Om OVK-kontrollanten hittar brister i systemet, måste en handlingsplan för att åtgärda dessa tas fram snarast.

Fördelarna med att få en godkänd OVK

En av de stora fördelarna med att regelbundet genomföra OVK-besiktningar är att det ökar väsentligen sannolikheten för en hälsosam inomhusmiljö. Ren och frisk luft är grundläggande för människors välbefinnande. Utöver de hälsomässiga aspekterna bidrar en fungerande ventilation till lägre energikostnader då ett väljusterat ventilationssystem är mer energieffektivt. Det kan även öka värdet på din fastighet eftersom ett dokumenterat och välmående ventilationssystem är attraktivt på marknaden. En annan viktig aspekt är rättslig säkerhet för fastighetsägare. Genom att följa lagkraven och ha aktuella OVK-protokoll undviker man påföljder och kan visa upp en sund förvaltning av fastigheten.

Fler nyheter